About Me

Tôi là ngươi nhà quê, sinh trưởng tại Vinh Long, Học tại Trương College De Vinh Long, sau đo theo học tại trường Petrus Ký và Taberd,

Tốt nghiệp ĐH YK Saigon vào năn1966. Sang Úc, học lai và tốt nghiệp Y Khoa tại UNSW  vào năm 1990.

Làm việc tại Cabramatta NSW Australia hơn 26 năm.  Nay đã hồi hưu và viết sách về Y Khoa và Văn Hóa.

Sách đã xuất bản:

Tuyển Tập Phan Giang Sang I (2005), II (2010) và III (2017)